DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Klub Českého Staváka - Východočeská Pobočka

Z dění v klubu

Dopis klubu Čs

31. 7. 2017

Vážení přátelé,

Rád bych se vyjádřil k některým bodům jednání Valné

hromady Klubu českého staváka konané 8.4.2017 v

Kolíně - Štítarech. V některých bodech programu jsou,

dle mého názoru, delegáti Valné hromady klubu mylně

informování.Rád bych v tomto dopisu uvedl věci správně

a na pravou míru.


 

Bod 2/b

Porušení výstavního řádu jihočeskou pobočkou Klubu

českého staváka bylo projednáváno na shromáždění sboru

posuzovatelů v Pardubicích v březnu 2017. Informoval jsem

sbor, že jsem byl upozorněn na způsob posuzování a dále mi

byly doručeny vypsané staré oceňovací lístky bez razítek

posuzovatelů. Některé oceňovací lístky byly opatřeny

razítkem „Holubařského spolku“ a jmenovkou „Došek

Vlastimil Ledčice 182 - Posuzovatel ČS“. Výše zmiňované

oceňovací lístky byly předloženy na shromáždění sboru

posuzovatelů v Pardubicích, kde jsem před celým

posuzovatelským sborem vznesl dotaz k posuzování na

jednatele klubu a posuzovatele př. Mačka, zda se zúčastnil

tohoto „posuzování“?

Posuzovatel př. Maček odpověděl, že nikoliv a že se jednalo

o akci výhradně jihočeské pobočky Klubu českého staváka.

Při projednávání tohoto bodu jednání shromáždění sboru

posuzovatelů v Pardubicích nebyl přítomen předseda Klubu

českého staváka př. Bek.

Předseda Klubu českého staváka př. Bek při následném

jednání prohlásil, že to byla „show“ několika chovatelů a on

osobně nesouhlasí s takovým postupem. Shromáždění sboru

uložilo komisi sboru prošetřit celou záležitost a ta byla

projednána na zasedání ÚOK chovatelů holubů, která uložila

vedení klubu českého staváka dodržovat stanovy a všechna

platná ustanovení v ČSCH. Celý zápis z tohoto jednání je

uveden v zápisech z jednání ÚOK, které jsou umístěny na

svazovém webu. Jednání jihočeské pobočky Klubu českého

staváka poškodilo autoritu posuzovatelského sboru a jeho

práce.


 

Bod 2/d

Nedobrou situací Klubu prácheňského kánika se zabývala

ÚOK chovatelů holubů na základě dopisů vedení klubu,

adresovaného ÚOK, ve kterém se mino jiné píše, že intriky a

vzájemná nevraživost v klubu vedly celé vedení k rezignaci.

ÚOK chovatelů holubů pověřila př. Kristka řešením vyvstalé

situace Klubu prácheňského kánika.

Naprosto nekorektní je tvrzení v zápise z Valné hromady

Klubu českého staváka ze dne 8.4.2017, kde v bodě 2/d

jednatel klubu př. Maček popisuje domnělou skutečnost,„že

posuzovatel př. Ing. Slepička nebyl za odměnu vybrán jako

mezinárodní posuzovatel“.

Evropský svaz stanovil kritéria pro udělení statusu

mezinárodního posuzovatele, mezi nimiž je absolvování min.

dvou mezinárodních školení posuzovatelů holubů

pořádaných některou ze svazových zemí EE. Posuzovatel př.

Ing. Slepička bohužel nesplňuje toto kritérium (účast na

mezinárodních školeních) a tudíž nemůže, dle platných

kritérií, obdržet status mezinárodního posuzovatele holubů.

Při výročních zprávách, které přednáším na shromáždění

sboru posuzovatelů, každoročně hodnotím reprezentaci

posuzovatelů a českého holubářství na zahraničních akcích.

Při této příležitosti je vždy poděkováno posuzovatelům, kteří

náš sbor reprezentují v zahraničí a nikdy nechybí jméno

posuzovatele př. Ing. Slepičky.


 

Bod 9.

Sbor posuzovatelů doporučil v roce 2013 ÚOK chovatelů

holubů oceňovat holuby evropským způsobem. Konference

delegátů chovatelů holubů na svém jednání tento způsob

schválila a stal se závazný pro všechny stupně výstav

pořádaných v ČSCH.

Jednatel Klubu českého staváka př. Maček se v bodě 9)

zápisu z valné hromady klubu ČS odvolává na informaci

uveřejněnou v časopise Chovatel č.8/2012, tedy na informaci

v „přechodném období mezi českým a evropským způsobem

posuzování“, kde bylo možné posuzovat, jak si pořadatel

rozhodl. Toto přechodné období bylo zrušeno rozhodnutím

konference delegátů chovatelů holubů v roce 2013.


 


 

Bod 10.

Komise sboru posuzovatelů společně s ÚOK chovatelů

holubů předložila na jednání shromáždění sboru v roce 2015

směrnici pro specializaci posuzovatelů holubů.Tato směrnice

ani návrh klubu na specialisty nebyl sborem posuzovatelů

přijat a nikdo nepodal návrh s novým řešením specializace

posuzovatelů holubů.


 

Dle mého názoru je mylná informace a velmi zavádějící

tvrzení, že je jen několik „vyvolených posuzovatelů“, kteří umí

posoudit českého staváka. Toto plemeno je vystavováno na

všech stupních našich výstav, kde ho posuzují, dovolím si

říct, všichni členové sboru posuzovatelů a za celou dobu

jsem nedostal žádnou stížnost na nekorektně posouzeného

holuba.

Pří návštěvě speciální výstavy Klubu českého staváka

v Kolíně mnozí chovatelé nešetří kritikou na posuzování a

jsou značně rozčarování z výsledku vrcholné výstavy

klubu.Tak bych ten problém viděl někde jinde a citoval bych

slova klasika:

něco je shnilého ve státě Dánském“


 

Velice si vážím práce funkcionářů každého klubu, ale musí to

být člověk, který vykonávaná svou práci s morálním

kreditem, korektně a poskytuje pravdivé informace.


 


 

 

Jiří Holaň

Předseda sboru posuzovatelů holubů